Algemene leveringsvoorwaarden Fairview Indoor Media.


Deze Leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar via www.fairview.com


Fairview Indoor Media B.V.

Willem Fenegastraat 21

1096 BL Amsterdam

KVK: 73294144  


Inhoudsopgave


Artikel 1: Definities    2

Artikel 2: Offertes    2

Artikel 3: Hardware    2

Artikel 4: Software, software features    3

Artikel 5: Uptime, downtime, offline    3

Artikel 6: Creative services    3

Artikel 7: Looptijd, levering en gebruik    4

Artikel 8: Resellers    4

Artikel 9: Technische eisen    5

Artikel 10: Randvoorwaarden technische omgeving    5

Artikel 11: Meerwerk en wijzigingen    5

Artikel 12: Prijswijzigingen    5

Artikel 13: Ontbinding van een overeenkomst    6

Artikel 14: Garantie    6

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud    6

Artikel 16: Gebreken, klachttermijnen    7

Artikel 17: Facturering en betaling    7

Artikel 18: Incassokosten    8

Artikel 19: Aansprakelijkheid Fairview    8

Artikel 20: Aansprakelijkheid content    8

Artikel 21: Overmacht    9

Artikel 22: Eigendom van data en intellectueel eigendom    9

Artikel 23: Vertrouwelijke informatie    9

Artikel 24: Gebruik diensten en producten    9

Artikel 25: Uitbesteding en overdracht    10

Artikel 26: Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting    10

Artikel 27: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden    10

Additionele voorwaarden Fairview    10


Neem a.u.b. de tijd om deze Algemene leveringsvoorwaarden door te lezen aangezien deze de basis vormen voor het contract tussen u als opdrachtgever en Fairview. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Cloud SaaS en andere services, diensten, licenties en opdrachten tussen Fairview en u zelf, uw filialen of locaties, gebruikers en eindgebruikers.


Door het inloggen op, of het gebruik van, het SAAS platform of door enige andere opdracht aan Fairview door opdrachtgever, gaat men akkoord met deze Algemene leveringsvoorwaarden. De natuurlijke persoon die deze handeling verricht geeft hiermee aan gerechtigd te zijn opdrachtgever als rechtspersoon te vertegenwoordigen en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden. Mocht men niet gerechtigd zijn een dergelijke overeenkomst aan te gaan of mocht men niet akkoord gaan met deze leveringsvoorwaarden dan dient men deze niet te aanvaarden en dus het platform niet in gebruik nemen of hierop in te loggen.


Artikel 1: Definities
In deze Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Fairview indoor Media (nader te noemen Fairview): de gebruiker van de Leveringsvoorwaarden. Onder Fairview, vallen de labels Easyscreen en SignageControl.

Opdrachtgever: licentiehouder/koper/huurder/afnemer/reseller of andere derde partij die een bedrijf of beroep uitoefent, Reseller: geverifieerde inkoper van licenties en hardware bij Fairview welke deze partij voor eigen rekening en risico doorverkoopt. Eindgebruiker: indien er sprake is van een opdrachtgever die is aangebracht door reseller, spreekt men van eindgebruiker, Hardware: alle door Fairview geleverde schermen, players en bevestigingsmaterialen, Software: het SaaS platform, Licentie: een licentie behelst een account aangemaakt door opdrachtgever voor toegang en gebruik van de Cloud SaaS van Fairview en overige services welke Fairview uitbrengt inclusief alle updates, modificaties en verbeteringen op de services zowel individueel als collectief, de Software , API en andere documentatie, Dienst: installatiedienst, creative service, management service en training van Fairview, API: application programming interfaces ontwikkeld of ingeschakeld door Fairview of gelicenseerd aan Fairview, welke opdrachtgever toegang geeft tot bepaalde functionaliteiten.


Service                Website

SaaS platform            https://manager.Fairview.tv/login   

SaaS platform            https://manage.signagecontrol.com/login

https://manage.partnerlabel.nl/login

                  


Artikel 2: Offertes
2.1 Offertes van Fairview zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum waarop deze is uitgebracht.

2.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Fairview niet gebonden aan in de aanvaarding door opdrachtgever genoemde afwijkingen op de offerte of aanbieding van Fairview.

2.3 In offertes en aanbiedingen door Fairview genoemde levertijden en andere genoemde termijnen voor door Fairview te verrichten prestaties zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de (potentiële) opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.

2.4 Gegevens in enig promotioneel of informatief materiaal binden Fairview niet tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

2.5 Voor vervaardigde werken in het kader van een offerte, aanbieding of voorbereiding daarop ongeacht de vorm waarin zij beschikbaar gesteld zijn, geldt hetgeen bepaald is in artikel 22 Intellectueel Eigendom van deze voorwaarden.

2.6 Door Fairview opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering in reguliere werktijden en exclusief setup- vervoers-, afleverings- en installatiekosten, BTW, verwijderingsbijdrage en andere heffingen van overheidswege en op basis van de door Fairview genoemde aantallen.

2.7 Prijsopgaven in onze offertes zijn gebaseerd op omstandigheden ten tijde van het opstellen van de offerte. Fairview is gerechtigd in de periode gelegen tussen de aanbieding en het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen aan te passen aan de stijging van de fabrieksprijzen en/of andere prijsverhogende omstandigheden.

2.8 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, noch geldt onze aanbieding automatisch voor nabestellingen.


Artikel 3: Hardware
3.1 Fairview levert een mediaspeler die aangesloten dient te worden op een scherm. Daarnaast is het mogelijk dat Fairview een scherm en/of bijbehorende apparatuur levert. De mediaspeler omvat naast de mediaspeler zelf, een antenne, voeding voor de mediaspeler, een netwerkkabel en twee hdmi kabels van respectievelijk 20 en 100 cm.

3.2 Indien opdrachtgever heeft getekend voor ontvangst van de hardware en deze vervolgens niet kan lokaliseren, zijn de kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever.

3.3 Indien de hardware via een transporteur geleverd wordt en er sprake is van zichtbare schade aan de verpakking, dient opdrachtgever de bestelling niet te accepteren. Indien opdrachtgever deze toch accepteert, dan dient opdrachtgever binnen 5 werkdagen na ontvangst een melding te maken van de betreffende schade.  

3.4 Indien de hardware na ontdoen van de onbeschadigde verpakking  schade heeft dient opdrachtgever dit binnen 10 werkdagen na ontvangst gemeld te hebben.

3.5 Opdrachtgever dient te voldoen aan de randvoorwaarden gesteld door Fairview. Dit betekent dat er sprake is van een stroomvoorziening binnen 1,5 meter van de mediaspeler en scherm, bedraad internet aanwezig is of indien er met een mediaspeler gewerkt wordt, een voldoende sterk wifi signaal aanwezig is.

3.6 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste netwerkinstellingen. Indien verplaatsing van de hardware ervoor zorgt dat er geen internetverbinding is en Fairview een monteur langs moet sturen zijn de kosten hiervan voor rekening van opdrachtgever. Verplaatsing van de hardware kan uitsluitend plaatsvinden na schriftelijke overeenstemming van Fairview.  

3.7 Is er sprake van huur van de hardware, dan gelden de voorwaarden van de verhuurder, hetgeen een externe partij betreft. De overige bepalingen omtrent hardware in deze Leveringsvoorwaarden blijven van kracht, mits niet in strijd met bepalingen in de voorwaarden van de verhuurder.  

3.8 Indien sprake is van verhuur van hardware door Fairview, dan valt dit onder de  opstalverzekering van opdrachtgever. Opdrachtgever verzekert de hardware tegen risico’s van schade als gevolg van van buiten komende onheilen, ontploffing, brand en diefstal. Opdrachtgever verzekert zich tevens tegen alle risico’s van wettelijke aansprakelijkheid voortvloeiende uit het gebruik van de hardware.

3.9 De mediaspeler verstrekt door Fairview heeft een garantie van 1 jaar na aanschaf tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Garantie bijkopen tot 3 jaar is mogelijk.

3.10 Schermen geleverd door Fairview hebben een garantie van 3 jaar na aanschaf, Garantie bijkopen tot 5 jaar is mogelijk.

3.11 Drie jaar na de datum van aanschaf van de hardware kan deze ‘end of life’ worden verklaart. Eindgebruiker wordt hiervan 6 maanden voor de ‘end of life’-datum van op de hoogte gesteld. Na de ‘end of life’-datum kan geen service, aanpassing, update, verbetering of onderhoud meer worden gegarandeerd.

3.12 Indien de hardware door een monteur ter plaatse moet worden onderzocht zijn de kosten hiervoor voor rekening van opdrachtgever indien de oorzaak buiten de hardware ligt of indien de garantieperiode is verlopen.  

3.13 Indien Fairview een storing niet op afstand kan oplossen wordt er een monteur langs gestuurd. Een storing op afstand oplossen kan in de meeste gevallen niet wanneer opdrachtgever geen Iadeacare af heeft genomen. Alvorens Fairview een monteur langs stuurt dient opdrachtgever; de stroomvoorziening opnieuw te testen, de internetverbinding bekabeld te testen en de mediaspeler een reset te geven. Blijkt de storing toch aan een oorzaak te liggen die niet aan de hardware toegeschreven kan worden dan zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever. De kosten voor reparatie zijn voor rekening van opdrachtgever in geval van: storingen veroorzaakt door ondeskundig gebruik, storingen veroorzaakt door omgevingsfactoren (zoals  extreme temperatuur en/of verschillen) en/of rand- hardware, storingen veroorzaakt door defecte/niet juist aangesloten bekabeling of indien de internetconnectie alleen een wifi verbinding betreft, storingen veroorzaakt door storingen of wijzigingen aan de breedbandverbinding van opdrachtgever, storingen veroorzaakt door stroomstoringen en/of niet permanente stroomvoorziening. Storing veroorzaakt door speler van meer dan 3 jaar oud.

3.14 Fairview neemt een storing binnen 1 werkdag in behandeling. Indien er sprake is van een platform-wijde storing wordt opdrachtgever via het platform op de hoogte gehouden van de voortgang. Indien er sprake is van een individuele storing wordt opdrachtgever op de hoogte gehouden van ontwikkelingen. Alleen als er sprake is van geen beeld zal opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen, telefonisch of per e-mail per dagdeel op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen.

3.15 Indien opdrachtgever hardware naar Fairview verzendt, is hiervoor voorafgaande goedkeuring van Fairview noodzakelijk en zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever.

3.16 In geval van bruikleen van de hardware is opdrachtgever gehouden deze op eerste afroep van Fairview terug te sturen waarbij de transportkosten voor rekening van opdrachtgever zijn. Wanneer niet aan dit eerste verzoek is voldaan is opdrachtgever gehouden de hardware onmiddellijk naar nieuwprijs te vergoeden.

3.17 Indien opdrachtgever kiest voor het zelf installeren van de hardware is Fairview niet verantwoordelijk voor het werkend krijgen van de hardware.

Via de knowledge base van Fairview stellen wij een handleiding beschikbaar voor het installeren van de mediaspeler. Deze handleiding dient gebruikt te worden bij de installatie.

 

Artikel 4: Software, software features
4.1 Voor elk type hardware is een lijst met software features beschikbaar via www.Fairview.tv. Op deze lijst staat aangegeven welke widgets en software features af te spelen zijn op welke hardware, welke gegarandeerd zijn tot drie jaar na aankoopdatum van de mediaplayer. Fairview is continue bezig met het doorontwikkelen van software. Widgets en software features die na de aanschafdatum van de hardware zijn uitgebracht, en dus niet op deze lijst staan, kunnen mogelijk niet op de hardware worden afgespeeld. Na ‘end of life’-verklaring van de hardware bestaat er de mogelijkheid dat er geen software en software features meer toepasbaar zijn op de hardware.

4.2 Het intellectueel eigendom van een software feature ontwikkeld op verzoek van opdrachtgever rust bij Fairview, welke deze software feature ook voor andere gebruikers beschikbaar zal stellen.

4.3 De aansprakelijkheid voor content anders dan waarin Fairview heeft voorzien ligt bij opdrachtgever.


Artikel 5: Uptime, downtime, offline
5.1  Fairview garandeert een uptime van 99.9%.

5.2 Offline tijd van mediaspelers is tijd die nodig is voor het faciliteren van verbeteringen of het verrichten van onderhoud aan het platform. Indien geplande systeem downtime nodig is zal Fairview eindgebruiker hiervan vooraf per opgegeven e-mail adres op de hoogte brengen.

5.3 Onder downtime wordt niet verstaan de tijdsperiode gedurende welke het platform niet beschikbaar is als gevolg van: geplande systeem downtime, overmacht, problemen met applicaties, hardware of gegevens van eindgebruiker of van een derde, het doen en nalaten van eindgebruiker of van een derde waaronder begrepen het verkrijgen van toegang tot het platform door enige derde met behulp van de wachtwoorden of hardware van eindgebruiker, verzuim om de vereiste systeemconfiguraties en ondersteunde platforms voor het benaderen van het platform na te leven, naleving door Fairview van ontwerpen, specificaties of instructies die door eindgebruiker of door een derde op verzoek van eindgebruiker aan Fairview zijn verstrekt.


Artikel 6: Creative services
6.1 Als dienst levert Fairview creative services zoals films, animaties, widgets, features, illustraties en dergelijke.

6.2 Na de eerste oplevering (preview) heeft opdrachtgever de mogelijkheid om kleine aanpassingen door te geven tijdens één correctieronde. Er is slechts  een correctieronde van toepassing na het akkoord geven op een offerte. Correcties dienen binnen 5 werkdagen na de eerste oplevering van de preview video te worden doorgegeven aan Fairview. De correctieronde is niet bedoeld voor het zodanig aanpassen van het opgeleverde werk dat dit de aard en grote lijnen raakt, het is slechts bedoeld ter correctie van details. Het aantal uren dat Fairview nodig heeft voor aanpassingen na de correctieronde mag nooit meer dan 4 uur bedragen. Demo en uiteindelijk product van de dienst kunnen verschillen.

6.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan bestanden aan derden te leveren of door te verkopen.

6.4  Fairview is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, door derden heeft laten bewerken, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.


Artikel 7: Looptijd, levering en gebruik
7.1 Uiterlijk 10 dagen na verzending van de hardware aan opdrachtgever wordt de software geactiveerd en begint ook de looptijd van de licentie tenzij anders overeengekomen.

7.2 De initiële looptijd van een licentie begint op de dag dat het account wordt geactiveerd. Na afloop van de initiële looptijd wordt de licentie automatisch verlengd met eenzelfde periode, tenzij een der partijen de overeenkomst schriftelijk en uiterlijk  een maand voor afloop van de lopende licentieperiode heeft opgezegd.

7.3 Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering en/of installatie, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. De licentieperiode zal in zo een geval ingaan 10 dagen na de geplande verzenddatum van de hardware.

7.4 Het is Fairview toegestaan in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd, is Fairview bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7.5 Opdrachtgever verplicht zich de hardware verkregen van Fairview uitsluitend in te zetten voor door Fairview geleverde software en diensten.

7.6 opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Fairview ontvangen bestanden en proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Fairview terug te zenden.

7.7 Een door Fairview opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. Fairview is bij een overeengekomen uiterste termijn in verzuim nadat opdrachtgever Fairview in gebreke heeft gesteld.

7.8 De binding van Fairview aan een overeengekomen schriftelijke en uitdrukkelijke uiterste termijn van levering vervalt indien opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever Fairview derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Fairview een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. In het geval van overschrijding van de levertijd heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden of als ontbonden te beschouwen. Evenmin heeft opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichting op te schorten. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.

7.9 De door Fairview opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit zijn en alle hiertoe te ondertekenen overeenkomsten door opdrachtgever ondertekend en in originele aan Fairview zijn verstrekt.

7.10 Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door Fairview gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Fairview mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van Fairview, en het voorkomen van gebrekkige toeleveringen.

7.11 Bij niet-naleving van de overeenkomst door opdrachtgever of bij betalingsverzuim is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is opdrachtgever in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Fairview nodig is. Fairview is alsdan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat opdrachtgever dit verzuim heeft hersteld. Daarna zal Fairview de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

7.12 opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Fairview niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht.


Artikel 8: Resellers
8.1 Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van gelijke toepassing indien opdrachtgever een reseller betreft.

8.2 Bij afname van de licentie dient men aan te geven dat de licentie voor een derde partij wordt aangeschaft en dient men in de daarvoor opgegeven plaats de gegevens van eindgebruiker op te geven. Fairview dient altijd op de hoogte te zijn van de NAW gegegevens van eindgebruiker.

8.3 Bij tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zoals betaling of enige andere wijze is Fairview gerechtigd de overeenkomst met eindgebruiker per direct over te nemen. Fairview is te allen tijde gerechtigd direct contact op te nemen met eindgebruiker.

8.4 Slechts één reseller kan aanspraak maken op de vergoeding voor het aandragen van een eindgebruiker. Bij een conflict komt de vergoeding toe aan de reseller die eindgebruiker als eerste via het SaaS platform heeft aangemeld.

8.5 Reseller onderhoudt het contact met eindgebruiker. Indien eindgebruiker contact opneemt met Fairview brengt Fairview hiervoor kosten in rekening.

8.6 Reseller kan gebruik maken van alle door Fairview aangeboden diensten en features tegen geldende prijzen. Voorafgaand wordt een prijsopgaaf verstuurd voor akkoord.

8.7 Reseller verplicht zich tot het ter kennis nemen van informatie en het volgen van training welke nodig is voor optimaal functioneren als reseller voor Fairview. Het niet voldoen aan deze verplichting kan financiële verplichtingen aan Fairview tot gevolgen hebben voor reseller.

8.8 Indien reseller er voor kiest zelf installaties te doen en storingen op te willen lossen op locatie, dient deze hiervoor een training te volgen bij Fairview waaraan kosten verbonden zijn.


Artikel 9: Technische eisen
9.1 Alle technische eisen welke niet zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en Fairview en die door opdrachtgever aan de te leveren dienst worden gesteld, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk te worden gemeld.

9.2 Indien de in Nederland te leveren dienst buiten Nederland wordt gebruikt is Fairview niet verantwoordelijk voor de te leveren benodigdheden om aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst het gebruik in het buitenland schriftelijk is overeengekomen onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

9.3 Indien door Fairview een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Afwijkingen tussen enerzijds de geleverde dienst en anderzijds een model, monster of voorbeeld kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

9.4 Opdrachtgever verplicht zich een wijziging of aanpassing aan de technische omgeving tijdig door te geven aan Fairview. Eventuele kosten die voortvloeien uit een dergelijke wijziging of aanpassing zijn voor rekening van opdrachtgever. Kosten als gevolg van wijzigingen of aanpassingen doorgevoerd door (tele-)communicatiebedrijven of Internet Service Providers waarvan Fairview en/of opdrachtgever afhankelijk zijn voor de goede werking van het door Fairview geleverde, zijn voor rekening van opdrachtgever.

9.5 Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving die direct of indirect

samenhangen met het door Fairview geleverde.

9.6 Opdrachtgever dient te voldoen aan de door Fairview gestelde randvoorwaarden zoals uitgelegd in artikel 10.  


Artikel 10: Randvoorwaarden technische omgeving
10.1 Opdrachtgever verplicht zich om voor eigen rekening te voldoen en te blijven voldoen aan de randvoorwaarden die door Fairview gesteld zijn aan de technische omgeving voor het goed functioneren van het door Fairview geleverde.

10.2 Randvoorwaarden zijn zoals vermeld in de overeenkomst en zoals kenbaar gemaakt op de Fairview website en betreffen een non-stop werkende, bekabelde  internetverbinding met voldoende bandbreedte, en een non-stop werkende stroomvoorziening op de hardware.

10.3 Fairview aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of niet volledig functioneren van de dienst, of het niet tijdig opleveren van de diensten, als dit het gevolg is van het niet voldoen aan de randvoorwaarden.

10.4 Fairview heeft het recht de eventuele (meer)kosten als gevolg van het niet voldoen aan de randvoorwaarden aan opdrachtgever door te berekenen.

10.5 Indien er geen of niet voldoende beeld is, of er is een andere storing, die samenhangt met het niet voldoen aan de randvoorwaarden, dan zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van opdrachtgever.


Artikel 11: Meerwerk en wijzigingen
11.1 Extra bewerkelijke tekst, ondeugdelijke informatiedragers, computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door opdrachtgever die Fairview tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

11.2 Fairview is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien opdrachtgever

wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt.


Artikel 12: Prijswijzigingen
12.1 Indien Fairview met opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is Fairview niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien Fairview kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins onvoorziene omstandigheden. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

12.2 Fairview heeft het recht de overeengekomen licentieprijzen en prijzen van daaraan direct of indirect gekoppelde goederen en diensten, met ingang van de eerste dag van ieder kalenderjaar volgend op de aanvang van de licentie te verhogen overeenkomstig het prijsindexcijfer van levensonderhoud gepubliceerd door het CBS.

12.3 Fairview heeft het recht de licentieprijzen zoals overeengekomen met opdrachtgever met ingang van de eerste dag van ieder kalenderjaar volgend op de aanvang van de licentieperiode te verhogen overeenkomstig de verhoging van de tarieven van de relevante muziek- en/of video rechten-organisaties.


Artikel 13: Ontbinding van een overeenkomst
13.1 Bij een overeenkomst tussen Fairview en opdrachtgever is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving zonder dat de ontbindende partij tot schadevergoeding gehouden zal zijn, indien:

a. de wederpartij enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen na schriftelijke ingebrekestelling, waarin de wederpartij een redelijke termijn voor nakoming wordt gegund, met dien verstande dat een ingebrekestelling niet is vereist op het moment dat de wederpartij blijvend niet meer na kan komen;

b. ten aanzien van de andere partij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of door de andere partij zelf wordt aangegeven. Zodra een aanvraag is gedaan of zodra een eigen aangifte wordt overwogen, dient opdrachtgever Fairview hiervan binnen 24 uur na aangifte in kennis te stellen;

c. op (een aanmerkelijk deel van) het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, waardoor de volledige nakoming van de verplichtingen door de andere partij in overwegende mate wordt verhinderd;

d. de andere partij na deugdelijke ingebrekestelling in gebreke blijft ten aanzien van de volledige nakoming van haar verplichtingen zoals vermeld in deze Leveringsvoorwaarden en in de overeenkomst;

e. de andere partij blijvend niet langer in staat is om de overeenkomst na te komen.

13.2 Naast het genoemde in paragraaf 1 van dit artikel kan een overeenkomst tussen Fairview en opdrachtgever onmiddellijk ontbonden worden in de volgende gevallen:

a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan Fairview omstandigheden ter kennis komen die Fairview gerede grond geven te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

b. indien Fairview opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

In genoemde gevallen is Fairview bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Fairview schadevergoeding te vorderen.

13.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen, materialen, diensten, licenties, toeleveranciers waarvan Fairview zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Fairview bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Deze omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Fairview toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot schadevergoeding.


Artikel 14: Garantie
14.1 Indien Fairview uitdrukkelijk en schriftelijk garantie aan opdrachtgever verleent, geldt die garantie voor de opgegeven duur en strekt zij zich in geen geval verder uit dan tot het beschikbaar stellen van een vergelijkbare dienst of het repareren van defecte hardware, terwijl Fairview nimmer aansprakelijk is voor enige ander door opdrachtgever, of aan opdrachtgever verbonden derden, ter zake geleden schade.

14.2 Indien de garantie dienst of hardware betreft dat door derden is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door de betreffende producent voor de dienst of hardware is gegarandeerd. Fairview geeft geen aanvullende garanties op hardware tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

14.3 In geval van ondeugdelijk gebruik kan opdrachtgever zich nimmer beroepen op enige garantie.

14.4 De garantie op een mediaspeler wordt standaard verstrekt voor een periode van 1 jaar.

14.5 De garantie op een scherm wordt verstrekt voor een periode van 3 jaar.


Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud
15.1  Alle door Fairview geleverde en/of vervaardigde zaken zoals

software, databestanden, widgets en features, blijven eigendom van Fairview, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

15.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de in het eerste lid van dit artikel

bedoelde zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.

15.3 Opdrachtgever geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Fairview dan wel aan en door haar aan te wijzen derden om, in alle gevallen waarin Fairview haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Fairview zich dan bevinden en die zaken mee te nemen.

15.4 Indien derden beslag leggen op de door Fairview onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Fairview daarvan onmiddellijk, op dezelfde dag op de hoogte te stellen.


Artikel 16: Gebreken, klachttermijnen
16.1 Opdrachtgever aanvaardt de dienst met inbegrip van de hardware in de staat waarin en op de plaats waar het zich bevindt ten tijde van de eerste ingebruikname. opdrachtgever dient de gekochte zaken bij ingebruikname te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd;

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de

hoeveelheid en het aantal) overeenstemmen met het overeengekomen;

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

16.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient opdrachtgever deze binnen 5 werkdagen na aflevering schriftelijk aan Fairview te melden.

16.3 Niet zichtbare gebreken dient opdrachtgever na maximaal 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering schriftelijk te melden aan Fairview.

16.4 Eventuele defecten aan de door Fairview aan opdrachtgever geleverde hardware dienen onmiddellijk bij Fairview gemeld te worden. Als er zich een defect voordoet aan deze hardware dan wordt het defect verholpen conform de hiertoe gemaakte schriftelijke serviceafspraken. In alle gevallen dat defecten aan of in hardware het gevolg zijn van ondeskundig gebruik en/of molest en/of een onjuiste initiële installatie van de hardware door opdrachtgever, worden er reparatiekosten en/of vervangingskosten in rekening gebracht.

16.5 Opdrachtgever verleent aan Fairview alle medewerking om in geval van het niet of niet goed functioneren van de hardware of dienst dit te verhelpen. Verleent opdrachtgever deze medewerking niet, of geeft zij geen toestemming tot het verhelpen, dan vervallen alle plichten van Fairview ten aanzien van het goed functioneren van de hardware of dienst.

16.6 De verplichting van opdrachtgever tot afname en betaling blijft in alle gevallen van reclamering bestaan.


Artikel 17: Facturering en betaling
17.1 Facturering van de eerste licentietermijn geschiedt na ingang van de licentieperiode zoals weergegeven in artikel 7.1 van deze voorwaarden. Facturering van verlengde of vernieuwde termijnen geschiedt 14 dagen voorafgaand aan iedere licentieperiode. Fairview is gerechtigd een vooruitbetaling van opdrachtgever te eisen.

17.2 Betaling van de hardware, installatie en software dient te geschieden in een keer tenzij anders is overeengekomen. De betaling van de totale hardwarekosten zoals weergegeven op de factuur dienen te worden voldaan binnen 14  dagen na factuurdatum.

17.3 Facturering vindt per post of per e-mail plaats. Ingeval opdrachtgever een factuur per reguliere post wenst te ontvangen, wordt hiervoor € 2,50 per factuur in rekening gebracht.

17.4 opdrachtgever verschaft Fairview een doorlopende machtiging ter incassering van openstaande facturen. Indien een automatische incasso niet kan worden uitgevoerd wordt er vanaf de tweede mislukte incassopoging een vergoeding per mislukte incassopoging in rekening gebracht.  Indien opdrachtgever niet de mogelijkheid heeft om te betalen middels automatische incasso, brengt Fairview 5% administratiekosten in rekening per betaling. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Fairview aan te geven wijze op een door Fairview aan te geven bankrekening in de valuta waarin is gefactureerd.

17.5 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever van rechtswege in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van het in verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. Fairview is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin opdrachtgever zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen.

17.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van Fairview en de verplichtingen van opdrachtgever (daarin begrepen alle nog resterende licentietermijnen) jegens Fairview onmiddellijk opeisbaar zijn.

17.7 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

17.8 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

17.9 Alle eventuele bankkosten verband houdende met betalingen of deelbetalingen zijn voor rekening van opdrachtgever.

17.10 Opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Fairview zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de Fairview te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt is en dat Fairview daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste verzoek van Fairview tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.

17.11 Eenzijdige mededelingen met betrekking tot betalingscondities gedaan door opdrachtgever zijn niet rechtsgeldig en hebben geen invloed op de betalingscondities zoals overeengekomen in het contract en in deze voorwaarden.


Artikel 18: Incassokosten
18.1 Bij niet tijdige betaling zoals bedoeld in artikel 17, is opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 100.

18.2 Indien Fairview aantoont daarnaast nog andere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.


Artikel 19: Aansprakelijkheid Fairview
19.1 Fairview is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken zoals geregeld in artikel 14 van deze Leveringsvoorwaarden.

19.2 De aansprakelijkheid van Fairview voor door opdrachtgever geleden schade direct of indirect voortvloeiende uit deze voorwaarden, is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal nooit meer bedragen dan eenmalig 500 euro per opdrachtgever. Aansprakelijkheid voor alle andere soorten schade, daaronder mede begrepen indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie en verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van opdrachtgever is uitgesloten.

19.3 De aansprakelijkheid van Fairview is beperkt tot het bedrag van de door de assuradeur van Fairview in een onderhavig geval te verstrekken uitkering. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Fairview aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Fairview beperkt tot de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte of de periode van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

19.4 Fairview is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

19.5 Indien Fairview terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met opdrachtgever c.q. deze Algemene leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal opdrachtgever hem terzake volledig vrijwaren en aan Fairview alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.


Artikel 20: Aansprakelijkheid content
20.1. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat deze verantwoordelijk is voor de geplaatste content en voor de gevolgen van het plaatsen of publiceren daarvan. Fairview onderschrijft content en/of de daarin gegeven meningen, opvattingen of adviezen niet, en wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid in verband met de content af.

20.2 Opdrachtgever verklaart en garandeert dat deze over alle vereiste en noodzakelijke licenties, rechten, instemming en toestemming beschikt om Fairview in staat te stellen om ten behoeve van de verlening van de licentie gebruik te maken van de geplaatste content (en dat opdrachtgever daarover gedurende het gebruik van de dienst zal blijven beschikken), en om anderszins op de door de licentie en de voorwaarden beoogde wijze van de geplaatste content gebruik te maken.

20.3 Fairview heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten op het beeld- en geluidsmateriaal in de mediabibliotheek van Fairview te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot Fairview wenden via support@Fairview.tv. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk informatie en beeldmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.


Artikel 21: Overmacht
21.1 Tekortkomingen van Fairview in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan Fairview worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

21.2 Tekortkomingen van Fairview in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van stroomstoringen, storingen in de telefoon-.‐ of internetverbinding, storingen in het netwerk of storingen in het netwerk van derden of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers en installateurs van wie Fairview bij de uitvoering van haar werkzaamheden afhankelijk is, force majeure, arbeidsconflicten, brand, aardbeving, rellen, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk of andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, overheidsmaatregelen en verordeningen of restricties, virussen, denial-of-service-aanvallen en ander kwaadwillig gedrag, stroomstoringen, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden waardoor de licenties en diensten van Fairview niet beschikbaar zijn als gevolg van een oorzaak die redelijkerwijs buiten de controle van Fairview valt, worden aangemerkt als niet aan Fairview toe te rekenen en geven opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

21.3 Gedurende de periode van overmacht worden alle verplichtingen van Fairview richting opdrachtgever opgeschort.

21.4 Indien Fairview bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 22: Eigendom van data en intellectueel eigendom
22.1 Alle door Fairview aangeboden software en diensten zijn intellectueel eigendom van Fairview en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruikt of gekopieerd worden.

22.2 Fairview is data-eigenaar van alle in het kader van de samenwerking en/of overeenkomst met opdrachtgever geproduceerde werken. Fairview zal data die exclusief voor opdrachtgever is geproduceerd niet ter beschikking stellen aan een derde partij. Door betaling door opdrachtgever aan Fairview voor overeengekomen diensten, verkrijgt opdrachtgever tevens het niet overdraagbare recht de door Fairview geproduceerde data gedurende de looptijd van de licentie te gebruiken conform de afspraken die hiertoe gemaakt zijn tussen Fairview en opdrachtgever. Ieder ander gebruik is niet toegestaan zonder nadrukkelijke schriftelijk toestemming van Fairview.


Artikel 23: Vertrouwelijke informatie
23.1 Partijen zullen alle informatie, waaronder bedrijfsgevoelige informatie, kennis, intellectuele eigendomsrechten, materiaalgegevens en projectinformatie die partijen elkaar in het kader van de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk, mondeling, op een gegevensdrager, online of op andere wijze verstrekken, en welke duidelijk als “vertrouwelijk” is aangemerkt of logischerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd, als zodanig behandelen.

23.2 Overige niet vertrouwelijke informatie zoals showcases, namen, toepassingen, oplossingen, logo en dergelijke zijn door Fairview vrij te gebruiken voor marketingdoeleinden.


Artikel 24: Gebruik diensten en producten
24.1 Opdrachtgever verklaart alleen gebruik te maken van de diensten en producten van Fairview voor normale, gangbare zakelijke activiteiten binnen de eigen onderneming. Dit gebruik kan zich niet uiten in het exploiteren van de diensten of producten voor commerciële doeleinden of anderszins - door opdrachtgever of enig andere partij.

24.2 Het is verboden de diensten van Fairview te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het verspreiden via de dienst van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

24.3 In het bijzonder is het verboden de diensten van Fairview te gebruiken voor het voor tonen van bestanden in strijd met relevante auteurswetgeving. Indien Fairview hierover een klacht ontvangt mag zij zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen.

24.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan om op enige wijze de diensten, waaronder software, openbaar te maken, te kopiëren of anderszins te vermenigvuldigen, te wijzigen, tenzij nodig voor een zorgvuldig gebruik van de dienst of het product en indien hiervoor vooraf expliciet schriftelijke toestemming is gegeven door Fairview.

24.5 Licenties zijn niet overdraagbaar en exclusief.

24.6 Wanneer opdrachtgever na op enige wijze gebruikt te hebben gemaakt van de diensten van Fairview op enige wijze betrokken is bij het ontwikkelen van een platform voor cloud SaaS voor narrowcasting of andere aanverwante activiteiten, of hierin participeert, zo een platform financiert of hier op andere wijze in bijdraagt, is opdrachtgever Fairview een schadevergoeding verschuldigd voor omzetderving.


Artikel 25: Uitbesteding en overdracht
25.1 Fairview is gerechtigd om de werkzaamheden voortvloeiende uit een overeenkomst met opdrachtgever uit te besteden aan door haar aan te wijzen derden. Uitbesteding van (delen van) de werkzaamheden laat de eigen verplichtingen van Fairview in het kader van de overeenkomst evenwel onverlet. Ook zijn deze voorwaarden in dit geval op gelijke wijze van toepassing.

25.2 Fairview behoudt zich het recht voor alle vorderingen, bevoegdheden en rechten voortvloeiende uit enige overeenkomst gesloten met opdrachtgever over te dragen aan derden. Opdrachtgever verklaart door ondertekening van de overeenkomst met Fairview een dergelijke overdracht te erkennen en dat hij alle vorderingen, bevoegdheden en rechten aan deze derde partij toekent, welke de derde partij tegenover opdrachtgever kan uitoefenen. Fairview zal ingeval van overdracht als in dit artikel omschreven, opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Bovenstaande rechten van Fairview zijn niet wederkerig.


Artikel 26: Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting
Op de rechtsverhouding tussen Fairview en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Artikel 27: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
27.1 Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn beschikbaar via de website van Fairview: www.Fairview.tv. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie. De ongeldigheid van enige clausule van deze Algemene leveringsvoorwaarden brengt in geen geval de ongeldigheid met zich mee van de totaliteit van deze voorwaarden.

27.2 Fairview behoudt zich het recht voor de Algemene leveringsvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen bekend gemaakt worden door publicatie op eerder genoemd website. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van de Algemene leveringsvoorwaarden. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na publicatie op de website. Indien opdrachtgever niet instemt met de wijziging dient deze contact op te nemen met Fairview. Als na bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden de overeenkomst wordt verlengd wordt opdrachtgever geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard.


Offices in Amsterdam, Barcelona, Milan, Warsaw and Kiev  - Fairviewcorp.com -  All rights reserved 2024 ©   Terms and conditions.

Keen digital out of home technologies - keentech.tv All rights reserved 2018 ©

Keen digital out of home technologies - keentech.tv All rights reserved 2018 ©

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.